Công ty Du học và Thể thao B2Education | Du học đại học - phổ thông

 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC CHUYẾN DU HỌC, VÉ MÁY BAY VÀ CÁC DỊCH VỤ DU HỌC KHÁC

CÔNG TY DU HỌC & THỂ THAO B2EDUCATION - LANGUAGE & SPORTS, BÙI HỮU XUÂN

 

§1 Phạm vi áp dụng

 

Các điều kiện sau đây áp dụng cho hợp đồng giữa khách hàng và Công ty Du học & Thể thao B2Education – Language & Sports (sau đây gọi tắt là “B2Education”) với vai trò một trung gian cung cấp các dịch vụ du học. Các điều khoản và điều kiện này được dựa trên các quy định hiện hành tại §§ 675, 631 ff. BGB và được hoàn thiện bổ sung.

 

Sau khi hoàn thành quá trình đăng ký, khách hàng ủy quyền cho B2Education tổ chức các dịch vụ vận chuyển và một số dịch vụ khác liên quan đến chuyến du học được cung cấp bởi nhà cung cấp thứ ba (thường là các trường dạy ngôn ngữ hoặc các trường phổ thông). Khi việc đăng ký được xác nhận bởi B2Education, khách hàng phải tuân theo các quy định trong hợp đồng.

 

Ngoài ra, hợp đồng đăng ký với các nhà điều hành chuyến đi và các nhà cung cấp các dịch vụ cá nhân (ví dụ: hãng hàng không, chỗ ở, v.v.) sẽ không được đề cập trong điều khoản và điều kiện chung của B2Education, và sẽ được tạo lập trong quá trình đăng ký khóa học.

 

Chúng tôi khuyến cáo với tất cả khách hàng rằng hợp đồng chuyến đi sẽ không được quyết định bởi B2Education mà luôn được ký kết với các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng (trong trường hợp này là trường dạy ngôn ngữ). Các điều khoản và điều kiện chung của B2Education được trình bày trước khi khách hàng đăng ký khóa học và phải được khách hàng chấp nhận.

 

Để có thể đăng ký khóa học, khách hàng phải đạt 18 tuổi và không bị giới hạn năng lực (trẻ em dưới 18 tuổi khi muốn tham gia dịch vụ thì phải được Bố, Mẹ hoặc người bảo trợ đứng ra đăng ký hoặc phải có sự đồng ý của họ)

 

§ 2 Mục đích của hợp đồng và việc ký kết hợp đồng

 

2.1 Mục đích của hợp đồng này là tạo ra thỏa thuận về các dịch vụ được đăng ký giữa khách hàng với B2Education và nhà tổ chức các dịch vụ du học.

 

2.2 Việc cung cấp các dịch vụ được đăng ký không thuộc nghĩa vụ của B2Education. Việc đăng ký và hợp đồng cho dịch vụ du học được ký kết một cách trực tiếp giữa khách hàng và trường học tương ứng. Hợp đồng này dựa trên các điều khoản và điều kiện chung của nhà trường. Việc xử lý hợp đồng chỉ diễn ra giữa nhà trường và khách hàng. Khách hàng phải thông báo cho nhà trường về bất kỳ sai lệch nào trong quá trình thực hiện chuyến đi. Việc cung cấp các dịch vụ đã được đăng ký như vậy không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

 

2.3 Thông qua việc gửi yêu cầu đăng ký tới B2Eudcation, khách hàng chấp nhận và đảm bảo với chúng tôi rằng đã đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện chung của chúng tôi. Khách hàng đồng ý với việc sử dụng các dữ liệu đã được mô tả trong những điều khoản và điều kiện này.

 

2.4 Khi khách hàng đồng ý thỏa thuận với B2Education, thông qua việc chấp nhận điều kiện chung. Lúc này, khách hàng sẽ ký kết hợp đồng với nhà trường và hợp đồng riêng với B2Education.

 

2.5 Việc chấp nhận yêu cầu đăng ký có thể xảy ra dưới các hình thức:

 

- Văn bản

- Lời nói

- Điện Thoại

- Fax

- Online

- E-mail

 

Nếu yêu cầu đăng ký được thực hiện bởi một người khác, khách hàng phải chịu trách nhiệm liên đới và trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện nghĩa vụ của người được đăng ký.

 

2.6 E-mail xác nhận việc chấp thuận sẽ được tách riêng với e-mail xác nhận đăng ký khóa học. Với việc xác nhận đăng ký khóa học, B2Education chỉ đơn thuần xác nhận sẽ chuyển tiếp yêu cầu đăng ký của khách hàng tới trường học tương ứng. Việc xác nhận đăng ký không có nghĩa rằng hợp đồng đã được ký kết với nhà trường.

 

2.7 Các khách hàng phải đăng ký và thông báo về dịch vụ bảo hiểm nếu dịch vụ này chưa bao gồm trong khóa học. Các dịch vụ bảo hiểm được liệt kê trên website của chúng tôi hoặc bằng văn bản chỉ là gợi ý, khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn trực tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm. B2Education không can thiệp vào vấn đề này. Yêu cầu bồi thường thiệt hại và việc ký kết hợp đồng không thuộc trách nhiệm của chúng tôi, ngoại trừ trường hợp cố ý hoặc có sai sót rõ ràng từ phía B2Education.

 

§3 Chi phí của chuyến đi, Các khoản phí, Bồi thường

 

3.1 B2Education có quyền yêu cầu thanh toán tạm ứng theo quy định về đi lại và thanh toán của nhà cung cấp dịch vụ để trang trải các chi phí. Với các khóa học trọn gói, việc thanh toán tạm ứng chỉ được thực hiện phù hợp với quy định pháp luật về đảm bảo quyền lợi khách hàng theo § 651k BGB (German Civil Code – Bộ luật dân sự Đức).

 

3.2 B2Education có quyền thay mặt khách hàng thanh toán tạm ứng cho các nhà cung cấp dịch vụ (trường dạy ngôn ngữ, hãng hàng không…). Tuy nhiên điều này không bắt buộc, chúng tôi sẽ lựa chọn phương thức thanh toán và làm việc phù hợp để giúp khách hàng đạt được mục tiêu đăng ký dịch vụ.

 

3.3 Trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng du học, B2Education có thể yêu cầu một khoản tiền nhất định cho các chi phí và các khoản phí phát sinh hoặc các khoản phí hủy khóa học được yêu cầu bởi nhà trường. Chi phí bồi thường có thể bao gồm toàn bộ giá của các dịch vụ được đăng ký. Ngoài ra, phí hủy dịch vụ được dựa trên các điều khoản và điều kiện của nhà trường dạy ngôn ngữ hoặc nhà cung cấp dịch vụ. B2Education không có nghĩa vụ đối với việc kiểm tra các lý do và các khoản phí bồi thường với nhà cung cấp dịch vụ.

Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp bằng chứng về các sai lệch xảy ra do việc hủy bỏ hợp đồng không đúng với mức phí hủy dịch vụ mà nhà cung cấp đưa ra.

 

3.4 Việc thay đổi chi tiết giá không thuộc quyền của B2Education. Chúng tôi được quyền tiết lộ các thay đổi về giá cả và yêu cầu bồi thường cho sự thay đổi do nhà cung cấp dịch vụ tính phí trong quá trình đăng ký.

 

3.5 Các chi phí phát sinh bởi B2Education theo các điều khoản từ 3.1 đến 3.4 ở trên cũng có thể được yêu cầu mà không có thỏa thuận riêng với khách hàng dựa trên cơ sở miễn trừ pháp lý.

 

3.6 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu việc thực hiện khóa học ngôn ngữ không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng vì đó thuộc về trách nhiệm của nhà trường. Khách hàng chỉ có thể khiếu nại trong trường hợp sai phạm thực sự thuộc về chúng tôi (ví dụ: chúng tôi gửi sai thông tin cho khách hàng trước chuyến đi)

 

3.7 Trong trường hợp đơn xin visa du học của khách hàng không được chấp thuận, chúng tôi sẽ hoàn trả số tiền mà khách hàng đã thanh toán sau khi chiết khấu các chi phí đã sử dung cho quá trình đăng ký cũng như các khoản phí khác theo các quy định và điều khoản chung của nhà trường và B2Education. Các khoản phí này sẽ được công bố cụ thể cho khách hàng.

 

§4 Phí đại lý và tiền thù lao cho Công ty Du học và Thể thao B2Education

 

4.1 Các khoản phí cho dịch vụ của B2Education không được tính riêng, trừ việc sắp xếp chuyến bay. Giá khóa học đã bao gồm phí dịch vụ. Toàn bộ số tiền sẽ được ghi trên hóa đơn của B2Education.

 

4.2 Chúng tôi chỉ có quyền yêu cầu một khoản phí riêng cho dịch vụ của mình nếu điều này được thỏa thuận từ trước. Khoản thù lao riêng có thể được yêu cầu trong quá trình thu thập thông tin và được khách hàng xác nhận bởi việc yêu cầu chính thức. Một khoản thù lao như vậy có thể được thông qua bằng lời nói hoặc văn bản từ phía chúng tôi.

 

§5 Sự thay đổi giá và dịch vụ

 

Đối với những thay đổi về giá và bất kỳ sự thay đổi nào về khóa học, chúng tôi sẽ xem xét điều kiện và điều khoản chung của nhà trường hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Nếu dịch vụ được đăng ký là lịch trình chuyến bay, thì điều kiện vận chuyển và thuế quan tương ứng sẽ được áp dụng. Những quy định này có thể được xem xét tại các cơ quan tương ứng. Ngoài ra, Hiệp ước thống nhất các quy tắc vận chuyển quốc tế (Agreement for the Unification of Rules for International Carriage - Warsaw Pact) sẽ được áp dụng.

 

§ 6 Xác nhận đăng ký và các tài liệu du học

 

 6.1 Khách hàng có nghĩa vụ xác minh tính chính xác và đầy đủ của hợp đồng và các tài liệu du học được cung cấp cho mình, đặc biệt là xác nhận đăng ký, vé máy bay, xác nhận chỗ ở, thị thực (visa), chứng nhận bảo hiểm và các tài liệu khác. Khách hàng phải chắc chắn rằng tất cả các chi tiết trong các tài liệu đều trùng khớp với dữ liệu đăng ký khóa học. Nếu khách hàng nhận thấy có bất kỳ thông tin không chính xác nào hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc nhà trường. Nếu nghĩa vụ này không được tuân thủ, sự bồi thường thiệt hại sẽ bị hạn chế hoặc hoàn toàn bị hủy bỏ theo các quy định về nghĩa vụ giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý (§ 254 BGB, Bộ luật dân sự Đức). Trong trường hợp các sai sót không có tính xác nhận, trách nhiệm bồi thường từ phía chúng tôi sẽ được miễn trừ.

 

6.2 Các tài liệu du học thường được gửi một cách trực tiếp đến khách hàng bằng email. Nếu muốn gửi bằng dịch vụ chuyển phát hoặc bằng đường bưu điên, khách hàng sẽ chịu khoản phí phát sinh cũng như rủi ro trong vận chuyển. Trường hợp đăng ký sát thời gian bắt đầu, tài liệu du học sẽ được ký gửi tại sân bay tương ứng hoặc các điểm khởi hành khác. Khách hàng sẽ phải thanh toán các chi phí phát sinh. Nếu khách hàng, ngoại trừ trường hợp ký gửi, không nhận được tài liệu du học một ngày trước khi khởi hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt.

 

§7 Việc hủy bỏ, Đăng ký lại, Hủy trước chuyến đi

 

7.1 Khách hàng có thể hủy chuyến đi đã đặt trước vào bất kỳ thời điểm nào từ khi hợp đồng được ký kết giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ, theo đó phí hủy dịch vụ có thể lên đến 100% giá của chuyến đi (phụ thuộc vào quy định của nhà trường và ngày hủy khóa học). Để tránh thiệt hại về tài chính trong quá trình hủy dịch vụ, quý khách nên đăng ký dịch vụ bảo hiểm hủy khóa học.

 

7.2 Việc hủy và thay đổi được thực hiện bởi B2Education. Chúng tôi sẽ chuyển tiếp các thông tin đến nhà trường hoặc/và nhà cung cấp dịch vụ trong vòng 2 ngày. Trường hợp hủy khóa học sát thời gian bắt đầu, bạn phải thông báo với nhà cung cấp dịch vụ. B2Education thường tính phí dịch vụ cho việc đăng ký lại hoặc hủy bỏ khóa học và công bố rõ ràng các khoản phí này.

 

7.3 Trường hợp chỉ hủy hoặc đăng ký lại chuyến bay, chúng tôi thường tính phí cho quá trình xử lý việc này. Việc hủy hoặc đặt lại phải được đăng ký dưới dạng văn bản và gửi qua email (info@language-sport.com), fax hoặc thư có ghi số liệu của việc đăng ký. Thông tin xác nhận việc đăng ký lại chỉ có hiệu lực khi bạn hủy bỏ hợp đồng hiện tại và cập nhật hợp đồng chuyến đi mới. Điều này chỉ được miễn nếu nhà cung cấp dịch vụ (nhà trường) có các điều kiện đặc biệt. Theo § 312 b, Bộ luật Dân sự Đức, dịch vụ lưu trú và đi lại không thể được trả lại trong vòng 2 tuần đối với các hợp đồng mua bán từ xa.

 

7.4 Trường hợp những thay đổi được thực hiện sát giờ (ít hơn 14 giờ trước khi khóa học bắt đầu), khách hàng sẽ liên lạc trực tiếp với nhà trường để tránh sự chậm trễ hay thiệt hại. Các yêu cầu dịch vụ chỉ có thể được chấp nhận trong giờ hành chính. Vui lòng liên hệ với B2Education – Language & Sports để biết thêm thông tin.

 

§8 Quy định nhập học và các thông tin khác

 

8.1 Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng mình có đủ khả năng đển địa điểm học và đáp ứng các yêu cầu đầu vào, đặc biệt là yêu cầu xuất nhập cảnh trong và ngoài nước, quy định về y tế, hải quan, các quy định về ngoại hối, hộ chiếu và các yêu cầu về thị thực của quốc gia liên quan. Điều này cũng áp dụng với việc thu thập các tài liệu cần thiết. Chúng tôi đặc biệt lưu ý rằng các thông tin đã được cung cấp về điều kiện nhập cảnh có thể được chính quyền sửa đổi bất cứ lúc nào, đây là lý do tại sao chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin này. Khách hàng nên chủ động tìm hiểu thông tin từ các đơn vị và tổ chức có liên quan.

 

8.2 Trong các tình huống cụ thể và được yêu cầu đặc biệt, chúng tôi có thể cung cấp thông tin và giải thích các thủ tục visa, sắp xếp chuyến đi nếu các thông tin này không được đề cập bởi nhà trường hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Trường hợp có nghĩa vụ cung cấp thông tin, chúng tôi giả định rằng khách hàng và những người đi cùng là người quốc tịch Đức hoặc Việt Nam, không có các đặc điểm đặc biệt (như quốc tịch kép hoặc không có tư cách công dân). Các thông tin được chúng tôi tham khảo tại các đại sứ quán, cơ quan lãnh sự và các văn phòng du lịch. Do đó, chúng tôi không có nghĩa vụ đặc biệt với việc điều tra thông tin khi không có sự thỏa thuận rõ ràng về vấn đề này. Chúng tôi có thể hoàn thành nghĩa vụ của mình bằng việc cung cấp cho khách hàng một số nguồn tin có liên quan đến địa điểm tương ứng.

 

8.3 Những điều khoản trên đây sẽ áp dụng với các thông tin về các quy định tùy chỉnh, chính sách y tế, yêu cầu nhập cảnh tại nước sở tại cũng như các biện pháp bảo vệ sức khỏe của khách hàng và những người đi cùng.

 

§9 Nhà cung cấp dịch vụ và điều kiện vận chuyển

 

Những điều kiện và điều khoản chung của nhà cung cấp dịch vụ có hiệu lực trong vấn đề thanh toán và thực hiện các dịch vụ tương ứng. Những điều này được cung cấp bởi B2Education và sẽ được truyền thông với khách hàng một cách chi tiết trong suốt quá trình đăng ký. Trong trường hợp đăng ký bằng điện thoại hoặc văn bản, khách hàng có thể bỏ qua việc xác nhận các điều khoản và điều kiện chung này nếu khách hàng đồng ý với tính hợp lệ của điều này để trực tiếp ký kết hợp đồng. Đối với dịch vụ giao thông đường sắt và đường không, các điều kiện và điều khoản của đơn vị vận chuyển tương ứng sẽ được áp dụng, phụ thuộc vào các cơ quan giao thông hoặc theo các hiệp ước quốc tế (ví dụ: Điều kiện vận chuyển chung ABB, Điều kiện không lưu, Điều kiện vận tải hành khách Deutsche Bahn/Trafiverzeichnis Tfv)

 

§10 Sắp xếp vé máy bay và vé tàu

 

10.1 B2Education là đại lý cung cấp dịch vụ vận chuyển, có thể sắp xếp vé máy bay. Chúng tôi hoạt động như một đơn vị trung gian và không cung cấp dịch vụ vận chuyển đó. Theo đó, chúng tôi không có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện lịch trình bay hay chuyến tàu.

 

10.2 Giá được thể hiện cho việc đăng ký chuyến bay thường không có hoặc có rất ít hoa hồng cho hoạt động đại lý của chúng tôi. Khi sắp xếp vé máy bay, chúng tôi sẽ tính phí dịch vụ cho việc đặt vé này. Các khoản phí cho hoạt động đại lý và các giao dịch khác liên quan đến hợp đồng khóa học sẽ được thể hiện một cách riêng biệt. Nếu không có các thỏa thuận riêng với khách hàng, số tiền và ngày thanh toán các khoản phí được thể hiện trên website của chúng tôi phải được thanh toán một cách phù hợp.

 

10.3 Các phí dịch vụ sẽ không được hoàn trả trong trường hợp khách hàng không thể hiện hay thay đổi tên, hủy bỏ hoặc không sử dụng dịch vụ vận chuyển. Trong những trường hợp này, các khoản phí bổ sung (ví dụ: phí đăng ký lại, phí hủy dịch vụ) có thể được tính thêm bởi nhà cung cấp dịch vụ và/hoặc công ty B2Education.

 

10.4 Với vai trò là đại lý đặt vé máy bay, chúng tôi sẽ đăng ký và thanh toán vé máy bay của khách hàng cho các hãng hàng không. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các rủi ro trong chuyến bay. Khách hàng phải trực tiếp chi trả các khoản phí bổ sung được hãng hàng không yêu cầu. Mặc dù chúng tôi có những khoản hoa hồng nhỏ từ hãng hàng không, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến giá của chuyến đi cho khách hàng. Các phương thức thanh toán và điều khoản thanh toán sẽ dựa trên điều khoản và điều kiện chung của hãng hàng không.

 

10.5 Các Điều kiện chung về vận chuyển (General Conditions of Carriage) và quy định của Luật vận tải hàng không Đức (German Air Transport Act) cho các chuyến bay nội địa và quy định của Công ước Montreal được áp dụng cho hợp đồng giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ.

 

§11 Trách nhiệm

 

11.1 B2Education chỉ có trách nhiệm với việc hủy bỏ hợp đồng và các yêu cầu đăng ký giữa khách hàng với nhà cung cấp dịch vụ trong trường hợp điều này được thỏa thuận một cách cụ thể trong hợp đồng giữa B2Education và khách hàng.

 

11.2 Nếu không có thỏa thuận rõ ràng hoặc sự đảm bảo, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các sai sót trong quá trình thực hiện, các thương tật cá nhân hoặc các thiệt hại về tài sản liên quan đến dịch vụ được cung cấp. Trừ khi đây là các dịch vụ chính được cung cấp bởi B2Education và thuộc trách nhiệm của công ty (theo khái niệm pháp lý về du lịch trọn gói, mục 651a (2) của Bộ luật dân sự Đức, BGB)

 

11.3 Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về các sai phạm do cố ý hoặc bất cẩn một cách nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Trách nhiệm này phụ thuộc vào mức độ của các sai phạm xảy ra. B2Education sẽ chịu trách nhiệm cho các sai phạm theo quy định của Đạo luật trách nhiệm sản phẩm (Product Liability Act) vì những tổn thương cho cuộc sống, thân thể, sức khỏe hoặc vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng thiết yếu được giới hạn trong các thiệt hại có thể lường trước, ngoại trừ trường hợp gây thương tổn cho cuộc sống, cơ thể hay sức khỏe. Chúng tôi có trách nhiệm với các sai phạm ở mức độ tương tự của đại lý hoặc người đại diện.

 

11.4 Các điều khoản từ 11.1 đến 11.3 được áp dụng cho tất cả các loại trách nhiệm, không phụ thuộc vào điều kiện pháp lý và điều khoản trong hợp đồng.

 

§12 Bảo vệ dữ liệu

 

B2Education thu thập các dữ liệu cá nhân nhất định của khách hàng và người tham gia chuyến đi khác (nếu cần). Dữ liệu được yêu cầu cho quá trình xử lý thỏa thuận hợp đồng, cho việc bắt đầu và thực hiện hợp đồng dịch vụ du học, được xử lý và sử dụng riêng cho các mục đích này. Các dữ liệu được thu thập sẽ chỉ được chuyển cho nhà tổ chức dịch vụ tương ứng.

 

§13 Các điều khoản cuối cùng

 

13.1 Hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Cộng Hòa Liên Bang Đức.

 

13.2 Nơi cư trú của khách hàng quyết định tới các khiếu nại giữa công ty và khách hàng. Nếu khách hàng là người kinh doanh, đại diện pháp lý công luật hay một quỹ đặc biệt về luật công, thì việc giải quyết các mâu thuẫn phát sinh từ việc thỏa thuận hợp đồng hoặc các tranh chấp liên quan sẽ chỉ được giải quyết tại trụ sở của B2Education tại Berlin.

 

§ 14 Thông tin khác

 

Tờ khai thẻ tín dụng được thực hiện bởi PAYONE GmbH · Fraunhoferstraße 2-4 · 24118 Kiel, Germany

- Văn phòng đăng ký: Kiel - Amtsgericht Kiel HRB 6107

- Giám đốc điều hành: Carl Frederic Zitscher, Jan Kanieß – Một công ty thuộc Sparkassen-Finanzgruppe

 

Cập nhật lần cuối: Tháng Tư năm 2017

 


   [HR1]

 

So sánh khóa học